Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και εξειδίκευσης για μια πληθώρα αντικειμένων στον Τουριστικό Τομέα, με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα σε τουριστικές επιχειρήσεις, διοίκησης ολικής ποιότητας, χρηματοοικονομικά, λογιστική, πληροφοριακών συστημάτων και δικαίου σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε θέματα τουριστικής γεωγραφίας, προώθησης τουριστικών προορισμών, διανομής και προμηθειών, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας, ανάπτυξης και διαχείρισης νέων τεχνολογιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και εξειδίκευση σε θέματα όπως ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ. οινοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.ά.), ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, κ.λπ.

Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις συνολικά σαρανταοχτώ (48) μαθημάτων, από τα οποία σαράντα (40) Υποχρεωτικά και οκτώ (8) Επιλογής, και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης είναι δομημένο σε οκτώ (8) εξάμηνα με έξι (6) μαθήματα το εξάμηνο. Με τη δομή του Π.Π.Σ. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβασή τους από το πρώτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Παρέχεται μια πληθώρα μαθημάτων (40 υποχρεωτικά και 16 επιλογής) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο φοιτητής αποκτώντας τον τίτλο σπουδών να έχει και το υπόβαθρο και την εξειδίκευση να εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα του Τουριστικού Κλάδου στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Π.Π.Σ. παρέχει ευελιξία επιλογής μαθημάτων και δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών του. Το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται στα πλαίσια του Π.Π.Σ., το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΠΠΣ Τουρισμού της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, το Π.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που το Πρόγραμμα Σπουδών θεραπεύει, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, αντί μαθημάτων επιλογής.