Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 940/τ.Β’ /16.03.2018). Αναλυτικά ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος βρίσκεται εδώ.

Το υπόδειγμα αίτησης για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα βρίσκεται εδώ.