Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος αποτυπώνονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ έγκρισης κανονισμού διδακτορικών σπουδών – 940/τ.Β’/16.03.2018 | ΦΕΚ τροποποίησης κανονισμού διδακτορικών σπουδών – 4820/τ.Β’/31.07.2023).

Το υπόδειγμα αίτησης για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα βρίσκεται εδώ.