Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Στοχοθεσία Ποιότητας

Στο παρακάτω έγγραφο αναγράφεται λεπτομερώς η Στοχοθεσία Ποιότητας του Τμήματος.