Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πολιτική Ποιότητας

«Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου με επίκεντρο τον φοιτητή. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς τον σκοπό αυτό. Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετώντας κοινές πολιτικές και πρακτικές, που επιτρέπουν την καθολική συμμετοχή σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης».

Δήλωση Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα με φοιτητοκεντρική προσέγγιση σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του, παρέχοντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, εστιάζοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη έρευνα στον τουρισμό. Το Τμήμα αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς του τουρισμού.

 


Υλοποίηση Πολιτικής Ποιότητας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, και ειδικότερα του ΠΠΣ, διαμορφώνεται με γνώμονα την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, το όραμα και την αποστολή του, όπως αυτά αποτυπώνονται και οριοθετούνται στο πλαίσιο μιας συμπαγούς στρατηγικής που συνιστά τη βάση για τη θέσπιση στόχων, και ειδικότερα στόχων ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύουν συγκεκριμένες δράσεις και συνοδεύονται από αντίστοιχους δείκτες που επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο και ενδελεχή παρακολούθηση του επιπέδου εφαρμογής της.

Στόχος της πολιτικής ποιότητας είναι η παροχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών υπηρεσιών πλήρως ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κομβικό σημείο αναφορικά με τα παραπάνω αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας.

Με εφαλτήριο τα προαναφερθέντα αναπτύσσεται, καλλιεργείται και προτάσσεται κουλτούρα ποιότητας που εκδηλώνεται με τη δέσμευση, τη συνεργασία και τη συντεταγμένη προσπάθεια του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό η κουλτούρα ποιότητας έγκειται στη στήριξη μιας Πολιτικής που περιλαμβάνει θεμελιώδεις αξίες όπως αυτές:

 1. Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εκπαίδευση, την ερευνητική διαδικασία, την ελεύθερη έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
 2. Του σεβασμού της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας και της ηθικής.
 3. Της συνεχούς βελτίωσης και της αφοσίωσης στην εξέλιξη της τουριστικής επιστήμης και της δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης στους φοιτητές και την κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται με:

 1. Τη δέσμευση για εναρμόνιση με το ευρύτερο θεσμικό-νομικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 2. Την εναρμόνιση με τον Εσωτερικό Κανονισμό και την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. Την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 4. Τις κατάλληλες διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι / ενδιαφερόμενα μέρη του Τμήματος (όργανα διοίκησης, διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς, και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).
 5. Την αναγνώριση και υποστήριξη από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

Βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και της συνακόλουθης διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος και του ΠΠΣ αποτελεί η θέσπιση των αναφερόμενων διαδικασιών σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, οι οποίες υπαγορεύουν ρητά (μέσω Εγχειριδίου και διαγραμμάτων ροής):

Α) Την εσωτερική αξιολόγησή του με τα κατάλληλα εργαλεία/ερωτηματολόγια για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων ποιότητας.

Β) Τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας πραγματοποιείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Από την πλευρά τους, τα μέλη της ΟΜΕΑ, συμβάλλουν:

 • Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων ποιότητας.
 • Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος.
 • Στην υλοποίηση ενεργειών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος.
 • Στην εφαρμογή διορθωτικών δράσεων, σε περίπτωση που παρατηρηθεί απόκλιση από τους στόχους.
 • Στη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 • Στην εποικοδομητική συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οδηγός και αφετηρία στη στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και της ΟΜΕΑ του Τμήματος, συνιστά το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που έχει θεσπιστεί και προωθεί την εφαρμογή δράσεων οι οποίες αφορούν σε:

 1. Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και σχετίζονται με την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας.
 2. Διασφάλιση ποιότητας μέσω της πρόσληψης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.
 3. Συνεχής κινητοποίηση και υποστήριξη των φοιτητών στην εμβάθυνση της γνώσης σε τομείς αιχμής και στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία.
 4. Τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της πολιτικής ποιότητας και της συστηματικής παρακολούθησης δεικτών απόδοσης.
 5. Αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και των υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης.
 6. Εσωτερική αξιολόγηση.


Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος, και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργούς εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες.