Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και εξειδίκευσης για μια πληθώρα αντικειμένων στον Τουριστικό Τομέα, με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα σε τουριστικές επιχειρήσεις, διοίκησης ολικής ποιότητας, χρηματοοικονομικά, λογιστική, πληροφοριακών συστημάτων και δικαίου σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε θέματα τουριστικής γεωγραφίας, προώθησης τουριστικών προορισμών, διανομής και προμηθειών, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας, ανάπτυξης και διαχείρισης νέων τεχνολογιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και εξειδίκευση σε θέματα όπως ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ. οινοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.ά.), ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, κ.λπ.

Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις συνολικά σαρανταοχτώ (48) μαθημάτων, από τα οποία σαράντα (40) Υποχρεωτικά και οκτώ (8) Επιλογής, και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, όπως αυτό έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, ενώ και η διάρκεια φοίτησης είναι διπλάσια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη μερική φοίτηση αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Σπουδών.

Ειδικότερα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης είναι δομημένο σε δεκαέξι (16) εξάμηνα με τρία (3) μαθήματα το εξάμηνο (αναλυτικά βλ. τρέχοντα Οδηγό Σπουδών). Με τη δομή του Π.Π.Σ. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβασή τους από το πρώτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Παρέχεται μια πληθώρα μαθημάτων (40 υποχρεωτικά και 16 επιλογής) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο φοιτητής αποκτώντας τον τίτλο σπουδών να έχει και το υπόβαθρο και την εξειδίκευση να εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα του Τουριστικού Κλάδου στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Π.Π.Σ. παρέχει ευελιξία επιλογής μαθημάτων και δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών του. Το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται στα πλαίσια του Π.Π.Σ., το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΠΠΣ Τουρισμού της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, το Π.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που το Πρόγραμμα Σπουδών θεραπεύει, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, αντί μαθημάτων επιλογής.

Oι απόφοιτοι/τες του Π.Π.Σ. θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν, περιγράφουν, ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και συνθέτουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη στρατηγική, τον ανθρώπινο παράγοντα, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, το μάρκετινγκ, την οργάνωση και τη διαχείριση ποιότητας, την επιχειρηματικότητα, το δίκαιο, τη διαχείριση καινοτομίας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες, τη διαχείριση προορισμών, και τη διαχείριση περιβάλλοντος στις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Επιδεικνύουν δεξιότητες στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών και διεργασιών, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
 • Ερμηνεύουν και αξιολογούν τουριστικά στατιστικά δεδομένα και άλλα Big Data σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αξιοποιούν στατιστικές και ποσοτικές μεθόδους για την ανάλυση και επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Υποστηρίζουν την ανάπτυξη, μεταφορά, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, όσο και σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Αναλύουν καταστάσεις και επιλύουν προβλήματα.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας-παρακίνησης.
 • Διακρίνουν τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και προτείνουν στρατηγικές προώθησης αυτού.
 • Επικοινωνούν προφορικά και γραπτά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) χρησιμοποιώντας και αντίστοιχη ορολογία.
 • Εντάσσονται και λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας.
 • Χρησιμοποιούν μοντέλα βελτίωσης ποιότητας υπηρεσιών.
 • Συγκρίνουν τις επιχειρήσεις του τουριστικού κυκλώματος, αξιολογούν τις πρακτικές διοίκησης των εργαζομένων και τις στρατηγικές προώθησης τους, και αναπτύσσουν ανταγωνιστικές πρακτικές και στρατηγικές για την επιχείρησή τους.
 • Αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους τουριστών και χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης τους, αλλά και αναπτύσσουν κατάλληλες στρατηγικές προσέλκυσης τους.
 • Αναθεωρούν αποφάσεις και στρατηγικές και αναδιοργανώνουν τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Προσδιορίζουν και περιγράφουν τις έννοιες της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής πολυμορφίας και ετερότητας.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων / οργανισμών.
 • Προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και δεδομένα και εξετάζουν όλες τις έννοιες που θεραπεύει το ΠΠΣ σε διαφορετικά πλαίσια.