Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και εξειδίκευσης για μια πληθώρα αντικειμένων στον Τουριστικό Τομέα, με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της αγοράς.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικού μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου παράγοντα σε τουριστικές επιχειρήσεις, διοίκησης ολικής ποιότητας, χρηματοοικονομικά, λογιστική, πληροφοριακών συστημάτων και δικαίου σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε θέματα τουριστικής γεωγραφίας, προώθησης τουριστικών προορισμών, διανομής και προμηθειών, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας, ανάπτυξης και διαχείρισης νέων τεχνολογιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και εξειδίκευση σε θέματα όπως ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ. οινοτουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, κ.ά.), ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, κ.λπ.

Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις απαιτήσεις συνολικά σαρανταοχτώ (48) μαθημάτων, από τα οποία σαράντα (40) Υποχρεωτικά και οκτώ (8) Επιλογής, και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, όπως αυτό έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, ενώ και η διάρκεια φοίτησης είναι διπλάσια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη μερική φοίτηση αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Σπουδών.

Ειδικότερα, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μερικής Φοίτησης είναι δομημένο σε δεκαέξι (16) εξάμηνα με τρία (3) μαθήματα το εξάμηνο. Με τη δομή του Π.Π.Σ. του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, οι φοιτητές απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβασή τους από το πρώτο έως το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Παρέχεται μια πληθώρα μαθημάτων (40 υποχρεωτικά και 16 επιλογής) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο φοιτητής αποκτώντας τον τίτλο σπουδών να έχει και το υπόβαθρο και την εξειδίκευση να εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα του Τουριστικού Κλάδου στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Π.Π.Σ. παρέχει ευελιξία επιλογής μαθημάτων και δυνατότητα προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις των φοιτητών του. Το πλήθος των μαθημάτων που προσφέρονται στα πλαίσια του Π.Π.Σ., το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΠΠΣ Τουρισμού της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, το Π.Π.Σ. παρέχει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και εφαρμογής στην πράξη των γνώσεων που το Πρόγραμμα Σπουδών θεραπεύει, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, αντί μαθημάτων επιλογής.