Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Σύνδεση με την κοινωνία

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών σχεδιάζει και υλοποιεί πολύπλευρο εθελοντικό κοινωνικό έργο με βάση την αποστολή και τη Στρατηγική του Τμήματος που αφορούν στην Αειφορία, την Ανταγωνιστικότητα, την Έρευνα και Καινοτομία, τη Διαχείριση Κρίσεων και τον Έξυπνο / Ψηφιακό Τουρισμό (Sustainable Tourism, Competitiveness, Research & Innovation, Crisis Recovery, Smart / Digital Tourism) προς όφελος των φοιτητών μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Η υλοποίηση Κοινωνικών Δράσεων και Σύνδεσης με την Κοινωνία έχει ως στόχο να βοηθά το Τμήμα να συνδέεται συνεχώς με την κοινωνία και να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας που σχετίζονται με τον τουρισμό, με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης συμμετοχής.

Οι πυλώνες παρέμβασης για την υλοποίηση Κοινωνικών Δράσεων και Σύνδεσης με την Κοινωνία είναι πρωταρχικά οι εξής:

  • Επιπτώσεις του Τουρισμού στην Κοινωνία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ποιότητα Ζωής.
  • Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Επιπτώσεις του Τουρισμού στην Οικονομία.
  • Επιπτώσεις του Τουρισμού σε Παιδεία, Πολιτισμό, Έρευνα και Καινοτομία.
  • Επιπτώσεις του Τουρισμού στη Διεθνή Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία.

Για μία σύντομη παρουσίαση των κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα στα προηγούμενα χρόνια πατήστε εδώ.