Στόχοι του Τμήματος είναι να:

α) καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

β) καλύπτει, ιδίως, την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης.

γ) προετοιμάζει του φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τουρισμού.

Το Τμήμα παρέχει εφόδια και σε αντικείμενα που ολοκληρώνουν τις γνώσεις των αποφοίτων. Έτσι, το Πρόγραμμα Σπουδών του:

α) δίνει έμφαση στην απόλυτη κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, του πολιτικο-νομικού, οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο οποίο δρα η τουριστική βιομηχανία

β) διδάσκει την ουσιαστική γνώση για την παροχή των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων που απαιτεί η στελέχωση ενός προγράμματος τουριστικού τομέα

Το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει σε γνώσεις, πέραν των εξειδικευμένων, που πρέπει να αποκτήσει ο απόφοιτος του Τμήματος προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξέλιξή του στις επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών θα έχουν ως αποτέλεσμα:

  • 1. την ανάπτυξη και συνέχιση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στην επικοινωνία, την πληροφορική και την κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών,
  • 2. την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της ικανότητας για ομαδική εργασία,
  • 3. την ανάπτυξη διανοητικών δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων, ανάλυση, αξιολόγηση, κριτική, ικανότητα κατανόησης και εφαρμογή εννοιών παραγόμενων από το ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
  • 4. την ανάπτυξη της γνώσεως των επιχειρηματικών διεργασιών και του επιχειρηματικού πλαισίου και συγκεκριμένα στη λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις, επιχειρηματικότητα, ερευνητικές μεθόδους, επιχειρηματική ηθική,
  • 5. την ενθάρρυνση για περισσότερη μάθηση και προσωπική ανέλιξη,
  • 6. την ενθάρρυνση των φοιτητών να εφαρμόζουν έννοιες από τις βασικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο,
  • 7. την ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να βρίσκουν εύκολα θέσεις απασχόλησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΥΔΟΞOΣ

ERASMUS