Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρμογών. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών δέχεται υποψήφιους διδάκτορες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Τμήματος. Αιτήσεις κατάθεσης υποψηφιότητας υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, το Τμήμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και αξιολογώντας τις ερευνητικές του ανάγκες, μπορεί να προχωρήσει και σε προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια δοκιμασία που εμπλέκει τον Υποψήφιο Διδάκτορα και το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε μια πολυεπίπεδη διαπροσωπική σχέση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινή συναίνεση των δύο μερών για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία.
Μια Διδακτορική Διατριβή χαρακτηρίζεται από ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών. Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).
Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο του.