Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Παρέχει ευκαιρίες σε φοιτητές/τριες ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών. Οι νέοι/ες εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών, είναι οι ακόλουθες:

  • Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές.
  •  Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση (Era-Places).

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών έχει ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τον προπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών, και πρόκειται να το υλοποιήσει και για τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών μόλις δημιουργηθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Τμήμα.

Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών εντός και εκτός Ευρώπης. Μέχρι τη δημιουργία τους βασίζεται στις συμφωνίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας εντός και εκτός Ευρώπης.

Φοίτηση Εισερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρέχονται κάθε εξάμηνο από το Τμήμα. Στα μαθήματα του Προγράμματος του Τμήματος που έχουν επιλέξει οι φοιτητές των Πανεπιστημίων του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών ανά μάθημα, είναι δυνατή η οργάνωση ξενόγλωσσης διδασκαλίας ή η ανεξάρτητη διδασκαλία – επίβλεψη- αξιολόγηση των φοιτητών από τους Καθηγητές των αντιστοίχων μαθημάτων, η οποία πιστώνεται στο διδακτικό έργο των Καθηγητών. Σημειώνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι εισερχόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, με εξαίρεση τα μαθήματα “ΤΣΚΠΡΑΚ1. Πρακτικό Μάθημα Ι” και “ΤΣΚΠΡΑΚ2. Πρακτικό Μάθημα ΙΙ” που αντιστοιχούν στην πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορέα στο εσωτερικό της χώρας.

Φοίτηση Εξερχομένων Φοιτητών (Κινητικότητα φοιτητών/τριών για σπουδές)
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών/τριών ορίζονται με βάση τους κανονισμούς για το Erasmus+ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), όπως αυτοί δημοσιεύονται από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η επιλογή κάθε φοιτητή/τριας πρέπει να δικαιολογείται εγγράφως και να υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση, ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια γιατί προκρίθηκε ένας φοιτητής/τρια έναντι όλων των άλλων υποψηφίων. Οι πιστωτικές μονάδες (credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία των εξερχόμενων φοιτητών/τριών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.

Η αναγνώριση των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος Erasmus+ πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία αναφέρει κατά πόσο τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και αξιολογηθεί σε άλλο Ίδρυμα βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα των προσφερόμενων μαθημάτων του Τμήματος. Επίσης, η κατ’ αρχήν αντιστοίχιση μαθημάτων του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος, με μαθήματα του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού γίνεται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Καθηγητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή. 

Σημειώνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, με εξαίρεση τα μαθήματα “ΤΣΚΠΡΑΚ1. Πρακτικό Μάθημα Ι” και “ΤΣΚΠΡΑΚ2. Πρακτικό Μάθημα ΙΙ” που αντιστοιχούν στην πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε φορέα στο εσωτερικό της χώρας.

Κινητικότητα φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους για μετακίνηση κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα. Τέλος, σημειώνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση από το 1ο έτος σπουδών τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη ως υπεύθυνη και η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Όλγα Σίσκου ως αναπληρώτρια υπεύθυνη για το πρόγραμμα Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού του Τμήματος πατήστε εδώ.