Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διοικητικά όργανα

Σύμφωνα με τον ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.07.2022), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και ισχύει βάσει των πρόσφατων σχετικών διατάξεων, τα Τμήματα έχουν τα ακόλουθα όργανα: α) Συνέλευση, β) Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Πρόεδρο και δ) Αντιπρόεδρο. Τα Τμήματα που δεν έχουν αυτοδυναμία […κατ’ ελάχιστο οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων δύο (2) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή…], έχουν τα ακόλουθα όργανα: α) προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, β) προσωρινό Πρόεδρο και γ) προσωρινό Αντιπρόεδρο τα οποία ορίζονται με πράξη Πρύτανη.

Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος Τμήματος

Προσωρινός Πρόεδρος ή προσωρινός Αντιπρόεδρος Τμήματος ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών με πράξη του Πρύτανη.

Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Πέτρος Μαραβελάκης.

Συνέλευση Τμήματος

Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν: α. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. β. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής. γ. Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 50% των μελών Δ.Ε.Π. δ. Εκπρόσωποι Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστ. Συνεργατών και Επιμελητών σε ποσοστό 5% των μελών Δ.Ε.Π.

Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Τέτοιες επιτροπές είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, κ.λπ.

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος είναι η Θεοδώρα Ρούβαλη.