Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Όραμα και Αποστολή Τμήματος

Όραμα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών αποτελεί η εδραίωσή του ως καταλύτης για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης.

Αποστολή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών είναι:

  1. Η ανάπτυξη στελεχών ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, αλλά και σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  2. Η προώθηση της αριστείας στην τουριστική εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων τουρισμού υψηλού επιπέδου με Αξίες και με ολοκληρωμένη γνώση επί θεμάτων Τουρισμού.
  3. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προ-ορισμών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρουν νέα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης.
  4. Η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του σύγχρονου διαρκώς μεταβαλλόμενου τουριστικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
  5. Η διάπλαση μελλοντικών ηγετών στον Τουρισμό, με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις-οργανισμούς και να καταστούν ικανοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς τουριστικής κοινότητας.
  6. Η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης στον τουρισμό, μέσω ευέλικτων, στοχευμένων και σύγχρονων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ’ αποστάσεως είτε μικτής μάθησης).
  7. Η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
  8. Η ανάπτυξη μιας μοναδικής κουλτούρας συλλογικότητας με την προαγωγή των αξιών της Αειφορίας, της Προσβασιμότητας σε όλους, της Ένταξης.
  9. Η σύνδεση του Τμήματος και της φοιτητικής κοινότητας με την τουριστική αγορά εργασίας.