Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται σε ετήσια βάση έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος.

Αναφορά αξιολόγησης ΠΠΣ αποφοίτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021