Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται σε ετήσια βάση έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος.