Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πιστοποίηση

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και ακολουθούνται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Τέλος, πιστοποιεί ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.