Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Απόφοιτοι

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας τους φοιτητές και αποφοίτους της στο κέντρο του Οράματος και Αποστολής της καθώς είναι αυτοί που αποτελούν τον μεγαλύτερο πόρο του Τμήματος, επιθυμεί και διατηρεί στενή επαφή με τους αποφοίτους του, υποστηρίζοντας τους στην καριέρα τους και προσφέροντας τους τις δυνατότητες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι μια δυναμική κοινότητα που αποτελείται από αποφοίτους του Τμήματος και δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του τουριστικού τομέα. Αν και δημιουργήθηκε πρόσφατα, λόγω του ότι μόλις το 2021 το Τμήμα είχε τους πρώτους αποφοίτους, μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Αποφοίτων προσφέρει στα μέλη του ευκαιρίες για επαγγελματικό διαμοιρασμό γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για κοινωνική αλληλεπίδραση και δικτύωση.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων διατηρεί στενές σχέσεις με το Τμήμα και συμβάλλει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση του τουριστικού τομέα και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών.