Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχεδιάζει μελλοντικά την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.