Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Μητρώα Εσωτερικών & Εξωτερικών Μελών

Στην παρούσα σελίδα αποτυπώνονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών όλων των βαθμίδων, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.