Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Τμήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του οράματός του, δηλαδή την εδραίωσή του ως καταλύτη για την ανώτατη τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, οδηγώντας στη διαμόρφωση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και προορισμών υψηλής κατάρτισης, επιχειρηματικής και καινοτομικής σκέψης, με κουλτούρα συλλογικότητας και ένταξης, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης, αποφάσισε τη συγκρότηση άτυπης συμβουλευτικής επιτροπής με κύριο σκοπό την παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στο Τμήμα.

Ειδικότερα, η Συμβουλευτική Επιτροπή συζητά και διατυπώνει προτάσεις για:

  • Τη στρατηγική κατεύθυνση του Τμήματος και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
  • Την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δικτύωσης του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και της λειτουργίας του Τμήματος.
  • Την αποτελεσματική σύνδεση και συνεργασία με την αγορά εργασίας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελείται από τους κάτωθι:

  • Αθανάσιο Κουρεμένο, Ομότιμο Καθηγητή Μάρκετινγκ (Πρόεδρος).
  • Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρο του Ομίλου Autohellas (Μέλος).
  • Αλέξανδρο Βασιλικό, Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής (HOTREC) – CEO του Ομίλου Ξενοδοχείων Airotel (Μέλος).
  • Stefano Dominioni, Διευθυντή του European Institute of Cultural Routes του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μέλος).
  • Noel Josephides, Πρόεδρο του Tour Operator Sunvil – πρώην Πρόεδρο του Association of Independent Tour Operators (AITO) – Πρόεδρο του Travel Foundation (Μέλος).