Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να προσφέρει στους φοιτητές του εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία, έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 τα Πρακτικά Μαθήματα Ι & ΙΙ – (4+4 πιστωτικές μονάδες). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, εάν το επιθυμούν, να τα επιλέξουν ως «μαθήματα επιλογής», τα οποία ισοδυναμούν και αντιστοιχούν με δύο διδασκόμενα μαθήματα επιλογής, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο την πρακτική άσκηση ως μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί:

  • Στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την εφαρμογή στον χώρο εργασίας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης.
  • Στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία επιτρέπει την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την ανάπτυξη ωριμότητας, από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με μελλοντικές επιλογές τους για σπουδές ή/και απασχόληση.
  • Στην ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  • Στην προετοιμασία των φοιτητών για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον.
  • Στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, π.χ. επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης προβλημάτων μέσω ομάδων.
  • Στην εξοικείωση με τη σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής και διοίκησης.
  • Στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού του με την αγορά εργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές/τριες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν οριστεί από το Τμήμα η Επίκουρος Καθηγήτρια κα. Χρύσα Αγαπητού ως Επιστημονικά Υπεύθυνη και ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σωτήριος Βαρελάς ως αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος πατήστε εδώ.