ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2017-2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2018

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πειραιάς:4/5/2018Παρατηρήσεις:

  1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού.
  2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :
      1. Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
      2. Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ_ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ_ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ_2018