Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Διοικητικά Όργανα

Πρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος
Για τη διετία 2023-2025 Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Άγγελος Κότιος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Καθηγητής Πέτρος Μαραβελάκης.

Συνέλευση Τμήματος
Στη Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν:
α. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
β. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής.
γ.
Εκπρόσωποι των φοιτητών σε ποσοστό 50% των μελών Δ.Ε.Π.

Επιτροπές
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει κάθε χρόνο μέλη ΔΕΠ που αποτελούν τις διάφορες επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Τμήμα έτσι, ώστε να τον επικουρούν στις εισηγήσεις του προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Τέτοιες επιτροπές είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η Επιτροπή Φοιτητικών Υποθέσεων, κ.λπ.


Προϊσταμένη Γραμματείας
Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος είναι η Θεοδώρα Ρούβαλη.