Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς
University of Piraeus Main Building

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 210-4142223, 210-4142154

Πειραιάς, 13-5-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι, ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των συγγραμμάτων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο μέσω της
εφαρμογής «Εύδοξος», έχει ορισθεί η Τρίτη 21-5-2024, ενώ η διανομή τους θα
ολοκληρωθεί την Δευτέρα 3-6-2024.

Η διανομή των συγγραμμάτων γίνεται στο Πανεπιστήμιο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80,
(2ο υπόγειο), από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, τις ώρες 15.30 έως 18.30.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων θα γίνεται από τους φοιτητές με τον κωδικό πρόσβασης
(pin) που έχει αποσταλεί από τον «Εύδοξο» και την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα
οδήγησης). Στην περίπτωση παραλαβής των συγγραμμάτων από αντιπρόσωπο του φοιτητή,
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικής έγγραφης
εξουσιοδότησης εκ μέρους του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
Αστυνομικό Τμήμα ή Δημόσια Αρχή ή σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ