ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ EDUPASS/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές, που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, οι φοιτητές δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, αιτούνται την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος εισαγωγής τους, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr και δηλώνουν υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές, η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
edupass.gov.gr, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα εισαγωγής τους και την απόκτηση Αριθμού Μητρώου.

Πλέον της δήλωσης στο
edupass.gov.gr, κάθε φοιτητής που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία υποχρεούται να επιδείξει το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης/Rapid ή PCR test.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 119847/ΓΔ6/2392021 (ΦΕΚ 4406/ΤΒ ́/2492021), οι φοιτητές θα πρέπει:


α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID19, ή

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID19,
ή

γ) να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID19 και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Από το Πανεπιστήμιο