ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 210-4142223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 24-3-2021

Θέμα: Διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 31414/Ζ1/18-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 1068/τ.Β’/19-3-2021) ορίστηκε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Α.Ε.Ι., με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές, ξεκινούν την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν. Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ