ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA107 – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 – Διεθνής Κινητικότητα

Για το  Ακαδημαϊκό  Έτος 2021-2022

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  15/3/20219/4/2021

 

2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  15/3/2021 –  9/4/2021

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS +, ΚΑ107 δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου να μετακινηθούν για Σπουδές στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των Χωρών – εταίρων ( χώρες εκτός Ε.Ε) ή για Πρακτική Άσκηση στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια σε Φορείς, Οργανισμούς ή εταιρείες κτλ των Χωρών Εταίρων  για το  Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022.

 Διάρκεια Κινητικότητας:

 • Σπουδές: 3 έως 12 µήνες ανά κύκλο σπουδών
 • Πρακτική Άσκηση 2 έως 12 µήνες ανά κύκλο σπουδών
 • Συνδυασμός Σπουδών & Πρακτικής Άσκησης: 3 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών

Παράλληλα, φοιτητές που έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να ξεπερνούν το συνολικό διάστημα μετακίνησης των 12 μηνών.

 

Κριτήρια Επιλογής για Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Οι φοιτητές:

 • Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
 • Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης
 • Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
 • Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα.

(Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 – ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes)

 

 Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους
 • Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στον ίδιο κύκλο σπουδών.
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.
 Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
 • Η Επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η Γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής
 • Η Συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
 • Το Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
 • Οι Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
–        Η Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

 

 Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήσεων:
 1. Αίτηση- Δήλωση η οποία παρέχεται από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος του Πανεπιστημίου.
 2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αναλυτική βαθμολογία, η οποία παρέχεται από την εκάστοτε γραμματεία.

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου ΠειραιώςA

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2021-2022_ICM_copy

ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟY-ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ERASMUS-ΚΑ107-ΔΙΕΘΝΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΑΣΚΗΣΗ_KA107ICM