ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη συνεδρίαση 4η/18-02- 2021 αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 σε συνδυασμό με τη Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής εαρινού εξαμήνου 2020-21:

  • «Δορυφόροι Λογαριασμοί στον Τουρισμό»

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος θα καλύψει μέρος της χορηγηθείσας στο τμήμα πίστωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ηλεκτρονικά στο email ts-secr@unipi.gr ή ταχυδρομικώς/ με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς στο γραφείο 111 (1ος όροφος) το αργότερο μέχρι τις 01/03/2021. Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2104142079 και 2104142112.

Περισσότερες Πληροφορίες