ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στη συνεδρίαση 3η/25.11.2020 αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 σε συνδυασμό με τη Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων:

 

 1. Μακροοικονομική (2ο εξάμηνο)
 2. Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό (2ο εξάμηνο)
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 4. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα (2ο εξάμηνο)
 5. Τουριστική Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία (4ο εξάμηνο)
 6. e-Tourism και m-Tourism στο Διεθνές Περιβάλλον (4ο εξάμηνο)
 7. Τουριστική Επιχειρηματικότητα (4ο εξάμηνο)
 8. Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων (6ο εξάμηνο)
 9. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (6ο εξάμηνο)
 10. Νέα Ψηφιακά Μέσα στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού (8ο εξάμηνο)

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλύψουν την χορηγηθείσα στο τμήμα πίστωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών ηλεκτρονικά στο email ts-secr@unipi.gr ή ταχυδρομικώς/ με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς στο γραφείο 111 (1ος όροφος) το αργότερο μέχρι τις 08/01/2021. Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2104142079 και 2104142112.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς και ότι είναι κάτοχοι της διδακτορική διατριβής που επικαλούνται.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ).
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση):

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ́.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

(Υπογραφή)*
Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΔ_407-80_ΕΑΡΙΝΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ_2020_2021_ΑΔΑ