ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020)

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

Δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα (από την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020) 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έως την Τετάρτη  29  Ιουλίου  2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019-2020

Υπόδειγμα 1,  Υπόδειγμα 2, Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5Υπόδειγμα 6Υπόδειγμα 7Υπόδειγμα 8Υπόδειγμα 9

Εγκύκλιος για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 1688, τ. Β΄, 15-5-2019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.72647/Ζ1/10-5-2019 Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιεί την με αριθμ.140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ως προς τα ημιτελή κτίσματαΔιευκρινίζουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά στο ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές (ΦΕΚ 2993-31/08/2017-ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του στεγαστικού επιδόματος