ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 – 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέμα : Διεξαγωγή εξετάσεων

Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2020 (συνεδρία 15η), έχοντας υπόψη:

 • Tην Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.»,
 • Tην ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1 «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους,
 • Tην υπέρτατη ανάγκη για την προστασία της υγείας των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των επιτηρητών και των στελεχών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 • Tην απρόσκοπτη ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2019-2020,
 • Tην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την διενέργεια των εξετάσεων όλων των μαθημάτων,
 • Tην στενότητα των υγειονομικώς κατάλληλων αιθουσών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 • Tην εμπειρία που αποκτήθηκε με τα μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
 • Tην έκφραση της βούλησης των διδασκόντων όλων των μαθημάτων,

αποφασίζει τα εξής σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων:

 1. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών θα πραγματοποιηθούν με έναν ή με συνδυασμό των ακόλουθων τρόπων και μέσων αξιολόγησης των φοιτητών:α)  γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,β)  εργαστηριακές ασκήσεις,γ)  γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

  δ)  προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,

  ε)  γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, με διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας διενέργειας της εξέτασης.

 2. Ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Ο διδάσκων ενημερώνει τη διοίκηση του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος για τον τρόπο που επιλέγει, εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, ενώ παράλληλα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο και τους φοιτητές.
 3. Για τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 της Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν και ορίζονται ειδικώς στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1.
 4. Ειδικότερα, οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν σε χώρους (αίθουσα, αμφιθέατρο κ.λπ.) με φυσικό αερισμό και θα έχουν περιορισμένη διάρκεια (1 ώρα).Στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων θα υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σύμφωνα με το Άρθρο τέταρτο, παρ. αε) της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1 η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο. Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα παραμένουν κενοί για μία (1) ώρα, προκειμένου να εξαεριστούν και να απολυμανθούν.
 5. Οι προφορικές εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διενεργούνται σε χώρους με φυσικό αερισμό, αποκλειστικά σε ομάδες έως τριών (3) φοιτητών, με διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος και με μείωση του χρόνου των εξετάσεων. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό θα χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και προαιρετικά ιατρική μάσκα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.
 6. Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, της ανεπάρκειας κατάλληλων επαρκών χώρων, δεν δύνανται να εξεταστούν περισσότεροι των 378 φοιτητών ταυτόχρονα, κάτι που θα απαιτούσε 60 ημέρες δια ζώσης εξετάσεων. Πέραν τούτου, όλοι οι χώροι των εξετάσεων βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο διαθέτει ελάχιστο χώρο για την αναμονή ή διέλευση των φοιτητών. Το γεγονός αυτό καθιστά αναπόφευκτο τον συνωστισμό και αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου. Για τους λόγους αυτούς η Σύγκλητος παρέχει ως εναλλακτικό τρόπο εξέτασης μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου την εξ αποστάσεως προφορική ή γραπτή εξέταση.
 7. Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει σωρευτικά το αδιάβλητο και την αξιοπιστία διενέργειας της εξ αποστάσεως προφορικής ή γραπτής εξέτασης και την ορθή εφαρμογή της Ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 8. Ειδικότερα, αναφορικά με τον τρόπο και τα μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του αδιαβλήτου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης, η Σύγκλητος αποφασίζει τα εξής:
  • Τρόπος και μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης
   Στους διδάσκοντες που θα επιλέξουν ως καταλληλότερη την αξιολόγηση των μαθημάτων τους με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, προτείνονται οι ακόλουθοι τρόποι εξέτασης:

   • α) Προφορική εξέταση με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
    Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ώρα, με την ταυτόχρονη συμμετοχή τουλάχιστον 2 εξεταζόμενων ανά συνεδρία εξέτασης, κατά την κρίση του διδάσκοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί. Η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη μόνο σε μικρές τάξεις καθώς απαιτείται κατάτμηση του συνόλου των εξεταζόμενων σε υποομάδες, για τον προγραμματισμό των ανάλογων συνεδριών εξέτασης.
   • β) Υποβολή εργασίας
    Η υποβολή της εργασίας θα πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email, σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα. Ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να καλέσει κατά την κρίση του τον εξεταζόμενο σε εξ αποστάσεως παρουσίαση της εργασίας του, σε μεταγενέστερη ημερομηνία πριν το τέλος της εξεταστικής περιόδου.
   • γ) Γραπτή εξέταση με υποβολή αρχείου ή τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλλου ερωταπαντήσεων (κουίζ)
    Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ομάδες συγκεκριμένου αριθμού ατόμων, συμφώνως προς την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ώρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα διαμορφωθεί, το οποίο μπορεί να προβλέπει πολλαπλές ομάδες εξέτασης για το ίδιο μάθημα. Τα θέματα θα ανακοινώνονται την ώρα έναρξης της εξέτασης, ενώ εντός της καταληκτικής προθεσμίας οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις λύσεις των θεμάτων τους.
    Στην περίπτωση της υποβολής αρχείου, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν ηλεκτρονικό αρχείο με τις λύσεις των θεμάτων τους, σε μορφή που θα καθορίσει ο διδάσκων και σύμφωνα με τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Στην περίπτωση του φύλλου ερωταπαντήσεων, οι εξεταζόμενοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικό φύλλο μέσω της πλατφόρμας στο οποίο θα μπορούν να συνδυάζονται ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είναι επίσης δυνατή η παράλληλη χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, στην οποία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι οι εξεταζόμενοι με χρήση ανοικτής κάμερας, ώστε να πραγματοποιηθεί η φυσική τους ταυτοποίηση και επιτήρηση.
    Για τις μορφές εξ αποστάσεως εξέτασης που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η αυθεντικοποίηση των εξεταζόμενων με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στον οποίο και θα πρέπει οι ίδιοι εγκαίρως να φροντίσουν να έχουν πρόσβαση.
    Για τις διαδικασίες όπου απαιτείται κάμερα και μικρόφωνο, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και συσκευή με κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες. Oι εξεταζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα το χώρο τους ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να αποκλείονται ή να περιορίζονται εξωτερικοί θόρυβοι, να φωτίζεται επαρκώς ο περιβάλλων χώρος και το πρόσωπό τους και να μην περιλαμβάνονται στο φόντο αντικείμενα ή έγγραφα που μπορούν να εκθέσουν προσωπικά τους δεδομένα.
    Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, εάν το πρόβλημα αφορά σε μεγάλο κοινό ή το σύνολο της τάξης, προτείνεται ο επαναπρογραμματισμός της εξέτασης. Εάν το πρόβλημα αφορά σε μεμονωμένους εξεταζόμενους, προτείνεται παραπομπή σε εξ αποστάσεως προφορική εξέταση ή δια ζώσης προφορική ή γραπτή εξέταση.
    Για τη διασφάλιση ίσης αντιμετώπισης των εξεταζόμενων και την αποφυγή έμμεσων διακρίσεων λόγω οικονομικών, φυσικών, τεχνικών ή άλλων δυσχερειών στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα ληφθεί μέριμνα για την παροχή εναλλακτικών τρόπων εξέτασης για τους φοιτητές που αδυνατούν να κάνουν χρήση των εξ αποστάσεως μεθόδων.
    Κάθε διδάσκων, εντός πρόσφορου χρονικού διαστήματος προ της διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εξέτασης, προβαίνει σε ενημέρωση των φοιτητών, ως προς τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό και τα αναγκαία εργαλεία τηλεδιάσκεψης που θα χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση κατά την οποία δηλώνεται από πλευράς εξεταζομένου αδυναμία ανταπόκρισης, επαγόμενη αδυναμία συμμετοχής, ο διδάσκων οργανώνει εξέταση (γραπτή ή προφορική) με φυσική παρουσία.
    Για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να παραστούν σε δια ζώσης γραπτή ή προφορική εξέταση, θα ληθφεί μέριμνα για την εξ αποστάσεως εξέτασή τους.
  • Κανόνες και μέσα προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια της εξέτασης
   Για τις μορφές εξ αποστάσεως εξέτασης που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η αυθεντικοποίηση των εξεταζόμενων θα πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, κατά την έκδοση του οποίου είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων τους και είχε προηγηθεί φυσική τους ταυτοποίηση από τη γραμματεία. Η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού διασφαλίζει ότι η αυθεντικοποίηση πραγματοποιείται μέσω έμπιστης υπηρεσίας και δεν μεταφέρονται συνθηματικά πρόσβασης ή λοιπά προσωπικά δεδομένα των χρηστών χωρίς συναίνεσή τους σε τρίτους παρόχους.
   Οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες θα πρέπει να υποστηρίζουν επικοινωνία μέσω ασφαλών διαύλων, ενώ θα καλύπτονται από διατάξεις προστασίας από δικτυακές επιθέσεις. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να υποστηρίζουν έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων για την αποτροπή έκθεσης προσωπικών δεδομένων και να παρέχουν, στο βαθμό που επιτρέπει η τεχνολογία υλοποίησής τους, αρχεία καταγραφής ενεργειών για τη διάγνωση τυχόν προσπαθειών παραβίασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως εξέταση με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν προβαίνει στη δημιουργία προφίλ.
   Οι διδάσκοντες και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των συσκευών που χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων, μέσω της εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και δικτυακές επιθέσεις, ενώ θα πρέπει επίσης να φροντίζουν το λογισμικό συστήματος και οι εφαρμογές περιήγησης που χρησιμοποιούν να είναι ενημερωμένες στις τρέχουσες εκδόσεις.
   Ο διδάσκων θα πρέπει να κάνει χρήση των διευθύνσεων email και λοιπών προσωπικών στοιχείων των εξεταζόμενων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εξέτασης και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνά ώστε
   τυχόν προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων να διαφυλάσσονται για το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο διάστημα, με ασφάλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου.
   Το όνομα χρήστη, η IP address, και ο χρονικός προσδιορισμός της σύνδεσης, αποτελούν στοιχεία, τυχόν καταγραφή των οποίων γίνεται για καθαρά τεχνικούς λόγους και όχι για την πραγματοποίηση ελέγχων που αφορούν σε φαινόμενα πλαστοπροσωπίας/αντιγραφής. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης.
   Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν ώστε κατά την επικοινωνία τους με το διδάσκοντα να μην εκθέτουν προσωπικά τους δεδομένα, πλην των απολύτως αναγκαίων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα οποία έχουν ούτως ή άλλως καταθέσει με υπεύθυνη δήλωση και συναίνεσή τους κατά την εγγραφή τους στα φοιτητολόγια.
   Η χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης μέσω μικροφώνου και κάμερας για την εξ αποστάσεως φυσική ταυτοποίηση και επιτήρηση του εξεταζόμενου είναι δυνατή, με την προϋπόθεση χρήσης της κατά τρόπο που δεν εκθέτει προσωπικά δεδομένα του εξεταζόμενου μη αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς, τόσο στον διδάσκοντα/επιτηρητή όσο και τους συνεξεταζόμενους. Αναγκαία, επίσης, προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της μεθόδου είναι η μη ύπαρξη σχετικής αρνητικής εισήγησης από την ΑΠΔΠΧ.
   Η καταγραφή της διαδικασίας εξέτασης, φυσικής ταυτοποίησης ή επιτήρησης δεν επιτρέπεται, τόσο από το διδάσκοντα/επιτηρητή όσο και τον εξεταζόμενο. Επίσης απαγορεύεται η δημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο, η ανάρτηση στο διαδίκτυο, ή η κοινοποίηση σε οποιονδήποτε τρίτο μέρους ή του συνόλου της διαδικασίας.
   Η αποστολή σάρωσης/φωτογραφίας της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή για λόγους ταυτοποίησης είναι δυνατή, με την προϋπόθεση διαγραφής του σχετικού αρχείου από το διδάσκοντα/επιτηρητή μετά τη λήξη της εξέτασης.
   Πριν τη συμμετοχή τους σε εξέταση όπου απαιτείται η χρήση μικροφώνου/κάμερας οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να μην περιλαμβάνονται στο φόντο αντικείμενα ή έγγραφα που μπορούν να εκθέσουν προσωπικά τους δεδομένα. Κατά τα λοιπά, οι διδάσκοντες και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται προς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Διασφάλιση αδιαβλήτου και αξιοπιστίας της εξέτασης
   Οι τρεις βασικές πτυχές που εντοπίζονται όσον αφορά στο αδιάβλητο και την αξιοπιστία της εξέτασης είναι η αυθεντικοποίηση του χρήστη, η φυσική ταυτοποίησή του και η επιτήρηση της διαδικασίας εξέτασης.
   Αναφορικά με την αυθεντικοποίηση του χρήστη, για όλες τις μορφές εξ αποστάσεως εξέτασης που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συστήνεται η χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, κατά την έκδοση του οποίου είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων του εξεταζόμενου και είχε προηγηθεί φυσική τους ταυτοποίηση από τη γραμματεία.
   Αναφορικά με την φυσική ταυτοποίηση και την επιτήρηση, παρατίθενται οι λύσεις που συστήνονται ανά περίπτωση, με την προϋπόθεση εφαρμογής τους με τρόπο που συμμορφώνεται προς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
   Προφορική εξέταση με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (1)
   Η φυσική ταυτοποίηση του χρήστη δύναται να πραγματοποιείται πριν ή κατά την ώρα της εξέτασης, με επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας στην κάμερα. Σε περίπτωση προβλήματος ανάγνωσης των στοιχείων της ταυτότητας, είναι εφικτή η αποστολή φωτογραφίας/σάρωσης των δύο όψεων της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο διδάσκοντα ώστε να ταυτοποιηθεί ο φοιτητής.
   Υποβολή εργασίας (2)
   Η υποβολή εργασίας συστήνεται να γίνεται μέσω πλατφόρμας και με σύνδεση ιδρυματικού λογαριασμού. Οι εργασίες που υποβάλλονται θα μπορούν να ελέγχονται προληπτικά για φαινόμενα λογοκλοπής μέσω σχετικών εργαλείων. Ο διδάσκων θα δύναται να καλέσει τους εξεταζόμενους σε σύντομη παρουσίαση της εργασίας με κατάλληλο τρόπο και μέσο, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής.
   Γραπτή εξέταση με υποβολή αρχείου ή συμπλήρωση φύλλου ερωταπαντήσεων (3,4)
   Συστήνεται η εξέταση να πραγματοποιείται σε πλατφόρμα με σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με ανοικτή κάμερα, ώστε να μπορεί ο διδάσκων να πραγματοποιήσει την φυσική τους ταυτοποίηση και επιτήρηση.
   Τα ανωτέρω μέτρα προτείνονται κατ’αναλογία προς τα προβλεπόμενα δια ζώσης διαδικασία από το άρθρο 31 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 3258Β/2019), όπου προβλέπεται η επιτήρηση της διαδικασίας εξέτασης, καθώς και η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων από τους επιτηρητές μέσω της επίδειξης κατάλληλου δημοσίου εγγράφου εκ μέρους του εξεταζόμενου, που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.
   Επίσης, βάσει του εδαφίου 9 του άρθρου 32, σημειώνεται ότι αρκεί τεκμηριωμένη υπόνοια αντιγραφής, λογοκλοπής ή άλλου τρόπου φαλκίδευσης του αποτελέσματος των εξετάσεων ώστε να ακυρωθεί η βαθμολογία και να παραπεμφθεί ο εξεταζόμενος σε επαναληπτική εξέταση.
   Η απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ή παρεκκλίσεων από τη διαδικασία που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ανήκει στον υπεύθυνο εξετάσεων του μαθήματος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ ιβ, εδάφιο 11 του άρθρου 31 του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου.
  • Υπεύθυνος των μεθόδων αξιολόγησης
   Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης εξεταζόμενων φοιτητών ορίζεται ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 27 ΜΑΙΟΥ 6Ψ15469Β7Τ-ΣΞ1

ΦΕΚ 1935-τ.Β’-20-5-2020

ΦΕΚ 1971-τ Β’-21-5-2020 (2)

ΦΕΚ 2038-τ.Β.΄-30-5-2020 ΚΥΑ