ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2019-2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2020

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 

Πειραιάς:15/6/2020

 

 


Παρατηρήσεις:
2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ_ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ_ΙΟΥΝ_ΙΟΥΛ_2020