ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2020

Γενική ενημέρωση

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 αναφέρει τους κανόνες διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, έχοντας στο επίκεντρο την προστασία της υγείας των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος, των Διδασκόντων και Διδασκουσών και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τις ανάλογες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και προτείνει τις παρακάτω εναλλακτικές επιλογές στους Διδάσκοντες και Διδάσκουσες για τις μεθόδους αξιολόγησης κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου/Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει:

α) Την ασφάλεια των φοιτητών και των διδασκόντων καθώς και των οικογενειών τους.

β) Την ανάλογη ευελιξία, ώστε οι διδάσκοντες να προσαρμοστούν στις αναγκαίες αλλαγές, με αποτέλεσμα τη μη δημιουργία υπερβολικού φόρτου και άγχους στους φοιτητές.

γ) Την επιλογή του τρόπου εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) αλλά και τον επιμέρους τρόπο αξιολόγησης με βάση την εισήγηση του κάθε διδάσκοντα.

Οι διδάσκοντες που κρίνουν ως καταλληλότερη την εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων τους, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων μεθόδων:

1) Προφορική εξέταση με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

2) Υποβολή εργασίας (απαλλακτικής ή συμπληρωματικής προόδων και λοιπών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)

3) Γραπτή εξέταση με αποστολή αρχείου εικόνας

4) Γραπτή εξέταση με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλλου ερωτοαπαντήσεων

5) Συνδυασμός των παραπάνω

Πρόθεση μας είναι κάθε Διδάσκων και Διδάσκουσα να σας ενημερώσει απευθείας τις επόμενες ημέρες για τη διαδικασία που έχει επιλέξει για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιολόγησή σας ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα οριστικοποιηθεί και θα σας ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι εναλλακτικοί τρόποι εξ αποστάσεως εξέτασης έχουν ως ακολούθως:

1) Προφορική εξέταση με χρήση πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Η εξέταση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ώρα, με την ταυτόχρονη συμμετοχή τουλάχιστον 2 και έως και 8 εξεταζόμενων ανά συνεδρία εξέτασης, κατά την κρίση του διδάσκοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί. Η μέθοδος είναι εφαρμόσιμη μόνο σε μικρές τάξεις καθώς απαιτείται κατάτμηση του συνόλου των εξεταζόμενων σε μικρά υποσύνολα, για τον προγραμματισμό των ανάλογων συνεδριών εξέτασης.

2) Υποβολή εργασίας (απαλλακτικής ή συμπληρωματικής)

Η υποβολή της εργασίας θα πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω email, σύμφωνα με την κρίση του διδάσκοντα. Ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να καλέσει κατά την κρίση του τον εξεταζόμενο σε εξ αποστάσεως παρουσίαση της εργασίας του, σε μεταγενέστερη ημερομηνία πριν το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

3) Γραπτή εξέταση με υποβολή αρχείου

Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ομάδες έως 200 ή 250 ατόμων, συμφώνως προς την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ώρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα διαμορφωθεί. Τα θέματα θα ανακοινωθούν την ώρα έναρξης της εξέτασης, ενώ εντός της καταληκτικής προθεσμίας οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μεταφορτώσει ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή εικόνας με τις λύσεις των θεμάτων τους (σάρωση ή φωτογραφία επαρκούς ανάλυσης). Οι εξεταζόμενοι κατά την ώρα των εξετάσεων θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, με ανοικτή την κάμερα ώστε να μπορεί ο διδάσκων να πραγματοποιήσει τη φυσική τους ταυτοποίηση.

4) Γραπτή εξέταση με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλλου ερωταπαντήσεων (κουίζ)

Η εξέταση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ομάδες έως 200 ή 250 ατόμων, συμφώνως προς τη μορφή εξέτασης και το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ώρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που θα διαμορφωθεί. Τα θέματα θα ανακοινωθούν την ώρα έναρξης της εξέτασης, ενώ εντός της καταληκτικής προθεσμίας οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις λύσεις των θεμάτων τους. Η εξέταση θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικής φόρμας ερωταπαντήσεων, με δυνατότητα συνδυασμού ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου, με δυνατότητα τυχαιοποίησης της σειράς των ερωτήσεων ή/και τη δυνατότητα τυχαίας επιλογής τους από τράπεζα ερωτήσεων (αναλόγως πλατφόρμας εξέτασης). Οι εξεταζόμενοι κατά την ώρα των εξετάσεων θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, (είτε ολοκληρωμένης με την πλατφόρμα κουίζ είτε εξωτερική) με ανοικτή την κάμερα ώστε να μπορεί ο διδάσκων να πραγματοποιήσει τη φυσική τους ταυτοποίηση και επιτήρηση.

Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα, για τεχνικούς ή άλλους λόγους:

 • Εάν το πρόβλημα αφορά σε μεγάλο κοινό/το σύνολο της τάξης, επαναπρογραμματισμός της εξέτασης
 • Εάν το πρόβλημα αφορά σε μεμονωμένους εξεταζόμενους, παραπομπή σε εξ αποστάσεως προφορική εξέταση ή δια ζώσης προφορική ή γραπτή εξέταση. Για την περίπτωση της γραπτής εξέτασης, επιλογή προς διερεύνηση αποτελεί η συνεξέταση περισσότερων του ενός μαθημάτων στον ίδιο χώρο και χρόνο.

Για τη διασφάλιση ίσης αντιμετώπισης των εξεταζόμενων και την αποφυγή έμμεσων διακρίσεων λόγω οικονομικών, φυσικών ή τεχνικών δυσχερειών στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα ληφθεί μέριμνα για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης για τους φοιτητές που αδυνατούν να κάνουν χρήση των εξ αποστάσεως μεθόδων. 

Για τις μορφές εξ αποστάσεως εξέτασης που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αυθεντικοποίηση των εξεταζόμενων με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στον οποίο και θα πρέπει οι ίδιοι εγκαίρως να φροντίσουν να έχουν πρόσβαση.

Για τις διαδικασίες όπου απαιτείται κάμερα και μικρόφωνο, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (>=1Mbps upload) και συσκευή με κάμερα και μικρόφωνο (laptop, tablet ή smartphone). Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα το χώρο τους ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να αποκλείονται ή να περιορίζονται εξωτερικοί θόρυβοι, να φωτίζεται επαρκώς ο περιβάλλων χώρος και το πρόσωπό τους και να μην περιλαμβάνονται στο φόντο αντικείμενα ή έγγραφα που μπορούν να εκθέσουν προσωπικά τους δεδομένα. 

Θέματα που Αφορούν και Πρέπει να Γνωρίζουν οι Φοιτητές του Τμήματος 

Σύμφωνα με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το κατ’ εξοχήν Τμήμα που ασχολείται με θέματα Προσωπικών Δεδομένων, σας αναφέρουμε τα δικαιώματα των φοιτητών ως υποκείμενα δεδομένων, όσο και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.

 

1 .Ενημέρωση και δικαιώματα των φοιτητών και φοιτητριών ως υποκείμενα των δεδομένων

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η απαίτηση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων επιβάλλεται για σκοπούς διαφάνειας της επεξεργασίας (εδάφ. α παρ. 1 άρθρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – General Data Protection Regulation) και προστασίας των δικαιωμάτων τους. Η ενημέρωση περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία για τους όρους και τις επιμέρους φάσεις της ακολουθούμενης διαδικασίας εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων.

Σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και της κείμενης νομοθεσίας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Νομική βάση για τη διενέργεια εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων, προφορικά ή γραπτά, μετά από σχετική ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, αποτελεί η νομοθεσία περί οργάνωσης και λειτουργίας των Πανεπιστημίων (άρθ. 33 Ν.4009/2011), ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πειραιώς (άρθ. 31 ΦΕΚ 3258/26.08.2019/τ.Β’) και η εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. ΥΑ 59181/Ζ1/20.05.2020.
 • Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά η διενέργεια εξ αποστάσεως αξιολόγησης φοιτητών και φοιτητριών με χρήση ψηφιακών μέσων. Στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σημειώνεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για οποιονδήποτε διαφορετικό σκοπό.
 • Υποκείμενα των δεδομένων είναι οι εξεταζόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες, οι Διδάσκοντες και Διδάσκουσες, οι επιτηρητές και επιτηρήτριες, καθώς και τα μέλη του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο αρωγή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας, στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, θα αποτελέσουν τα δεδομένα ταυτοποίησης φοιτητών και φοιτητριών, τα αξιοποιούμενα δεδομένα εικόνας και ήχου, τα δεδομένα που αναρτώνται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων (εξεταστικά δοκίμια), καθώς και τα παραγόμενα μεταδεδομένα.
 • Τα δεδομένα ταυτοποίησης που θα έχουν αναρτήσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (φοιτητικές ταυτότητες) θα διαγράφονται ύστερα από την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, δηλαδή μετά το πέρας των εξετάσεων Ιουνίου/Ιουλίου.
 • Τα δεδομένα αξιολόγησης που θα έχουν αναρτήσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (εξεταστικά δοκίμια), καθώς και τα μεταδεδομένα της εξέτασης, θα τηρούνται για όσο διάστημα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ένα έτος, ενώ ακολούθως θα διαγράφονται.
 • Τα προαναφερθέντα δεδομένα που τηρούνται είναι αναγκαία, κατάλληλα και υπακούουν στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (εδάφ. γ παρ.1 άρθρ.5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) για τον προαναφερθέντα σκοπό επεξεργασίας. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.
 • Τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας για επικοινωνία είναι:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διεύθυνση: Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80,

18534 Πειραιάς

Τηλ. Κέντρο: 210 4142000

 • Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν τα άρθρ. 12-23 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και συγκεκριμένα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να υποβάλλουν ερωτήματα μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Παν. Πειραιώς, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων είναι: κ. Βαρτανιάν Μηνάς, email: dpo@unipi.gr
 • Στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφ. στ’ της παρ. 1 του άρθρ. 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο εφικτό τρόπο κίνδυνοι που πηγάζουν από την επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. παραβίαση εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας κ.λπ.). 

2 .Απαιτούμενες Ενέργειες εκ μέρους των Φοιτητών και Φοιτητριών

 • Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να βεβαιώσουν ότι διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό εν ισχύ και ότι γνωρίζουν τα credentials. Εάν κάποιος φοιτητής δεν διαθέτει λογαριασμό παρακαλείται να τον δημιουργήσει άμεσα μέσω του https://uregister.unipi.gr/

  Εάν έχει γίνει ήδη η δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά η διαδικασία μέσω του uregister.unipi.gr

  Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της δημιουργίας λογαριασμού λόγω ασυμφωνίας στοιχείων, η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων ενδεχομένως να είναι χρονοβόρα και να απαιτήσει ενέργειες περισσότερων των μιας υπηρεσιών εντός και εκτός Πανεπιστημίου (περιλαμβανόμενης πιθανής επίσκεψης στο ΚΕΠ για ενημέρωση μητρώου ΑΜΚΑ). Δεν είναι βέβαιο ότι οι χρήστες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως για προβλήματα τελευταίας στιγμής ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

 • Εάν κάποιος έχει ξεχάσει τον κωδικό του, παρακαλούμε να πραγματοποιήσει εγκαίρως ανάκτηση μέσω του https://mypassword.unipi.gr/ 
 • Μεγάλος αριθμός φοιτητών συνδέονται στο teams ως guests και όχι ως μέλη του Πανεπιστημίου με τον ιδρυματικό λογαριασμό.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν ήδη πράξει να δημιουργήσουν λογαριασμό Office365 μέσω του ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr/).

  Επίσης παρακαλούνται οι διδάσκοντες να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ώστε να εγγραφούν ως μέλη της ομάδας με τον ιδρυματικό λογαριασμό (μέσω π.χ του κωδικού ομάδας) και όχι ως guests.

  Καθώς οι ομάδες εξέτασης θα δημιουργηθούν αυτόματα, η δημιουργία των λογαριασμών των φοιτητών στο ΔΗΛΟΣ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 10/6/2020. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί στο ΔΗΛΟΣ μέχρι σήμερα θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να εγγραφούν. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια δεν δει τον εαυτό του/της στις ομάδες (όταν αυτές ανοίξουν) θα πρέπει στη συνέχεια να αιτηθεί στους διδάσκοντες την εγγραφή του.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4 .Μεγάλος αριθμός λογαριασμών φοιτητών παρουσιάζει πρόβλημα στο ΔΗΛΟΣ365 και έχει γίνει αυτόματη επαναφορά από το ΕΔΥΤΕ. Το πρόβλημα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα είναι αντιληπτό στους χρήστες καθώς δεν παρακωλύει την απευθείας σύνδεση μέσω της πλατφόρμας.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να κάνουν μία έστω φορά login μέσω του ΔΗΛΟΣ365 ώστε να επανασυνδεθεί ο ΔΗΛΟΣ365 λογαριασμός τους με τον Office 365 λογαριασμό.

 

5 .Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί στο eclass.unipi.gr να εγγραφούν μέσω της επιλογής «Εγγραφή» -> Φοιτητή -> Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό.

 

Για τους φοιτητές του τμ. Ψηφιακών Συστημάτων και Πληροφορικής που διαθέτουν ανεξάρτητες πλατφόρμες eclass οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στα τμηματικά τους websites και να απευθύνουν τα αιτήματά τους στους τοπικούς διαχειριστές.

6 .Για παλαιότερους φοιτητές με πιστοποίηση μέσω credentials:

Στις 03/06/2020 έληξε η ισχύς όλων των παλαιών λογαριασμών του eclass.unipi.gr που πιστοποιούνται απευθείας με username και password του eclass (και όχι με τον ιδρυματικό λογαριασμό μέσω CAS). Αυτό αφορά παλαιότερους χρήστες μόνο. Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να επανεγγραφούν μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού και να ειδοποιήσουν με μήνυμά τους στο eclass@unipi.gr ώστε να γίνει συγχώνευση του παλαιού λογαριασμού με το νέο.

Εάν το όνομα χρήστη κάποιου φοιτητή ήταν ίδιο με αυτό του ιδρυματικού λογαριασμού, (πχ. x12548), η διαδικασία επανεγγραφής δεν θα προχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί mail στο eclass@unipi.gr για να γίνει αλλαγή τρόπου πιστοποίησης από τους διαχειριστές.

7 .Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις διαδικασίες ενεργοποίησης των λογαριασμών τους παρακαλούνται να αποστέλλουν μήνυμα στο helpdesk@unipi.gr αφού πρώτα έχουν βεβαιωθεί ότι ακολουθούν σωστά τις διαδικασίες που περιγράφονται στις αναρτημένες οδηγίες. Κατά την επικοινωνία τους με το helpdesk οι φοιτητές παρακαλούνται να αναφέρουν όλη την αναγκαία πληροφορία για τη και συγκεκριμένα:

Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, Τμήμα Φοίτησης, Πλατφόρμα/Υπηρεσία στην οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα, Περιγραφή του προβλήματός τους, καθώς και τυχόν κωδικούς λάθους/screenshot του προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η διερεύνηση από το τεχνικό προσωπικό.

“Οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών mypassword και uregister βρίσκονται αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/unipi/el/idm.html. Οι οδηγίες προς φοιτητές για τη συμμετοχή στο Teams είναι αναρτημένες στο https://www.unipi.gr/teleteaching

 

Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος

Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

 EXETASEIS IOYNIOY 2020