ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝ – ΦΕΒΡ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2019-2020

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΑΝ – ΦΕΒΡ 2020

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 

Πειραιάς:18/12/2019


 

Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ_programme_new_1_2_202