ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 80 Τ.Κ.- Πόλη: 18534 Πειραιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές των αιτούντων αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την κατηγορία των αιτούντων αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν οι ίδιοι ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (θεώρηση γνησίου υπογραφής), στη Γραμματεία του Τμήματός τους από Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 9:00 με 11:00.

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στη με αριθ. 158978/Ζ1/27-9-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3153 Β’), στη με αριθ. 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκύκλιο, καθώς και στη με αριθ. 190769/Ζ1/4-12-2019 εγκύκλιο, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ