ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ. 210-4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μετεγγραφών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν οι ίδιοι ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (θεώρηση γνησίου υπογραφής), στη Γραμματεία του Τμήματός τους από Πέμπτη 21 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:00 με 11:00.

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με την Υ.Α. με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) και με τη με αρ. 159709/Ζ1/11- 10-2019 εγκύκλιο, τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ