ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ. 210-4142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή αθλητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Καλούνται οι αθλητές, οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 καθημερινά και ώρα 9:00 – 11:00, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το Πανεπιστήμιο)
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
  3. Yπεύθυνη δήλωση ότι ο εισαγόμενος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Eλλάδας
  4. ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή τους οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 

∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας