ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην από 17-10-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/05-07-2019 υπουργικής απόφασης του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της από 09-10-2019 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16. Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων:

 

 1. Μακροοικονομική
 2. Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
 4. Αγγλικά ΙΙ
 5. Τουριστική Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία
 6. e-Tourism και m-Tourism στο Διεθνές Περιβάλλον
 7. Τουριστική Επιχειρηματικότητα
 8. Αγγλική Επικοινωνία για εργαζόμενους στον Τουρισμό
 9. Κοστολογικά Συστήματα και Διαχείριση Κόστους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 10. Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων
 11. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΔ 407-80 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20_1 ΜΕ ΑΔΑ