ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΏΝ ΥΠΟΤΡΌΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΚΡAΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Εγγραφή εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020

Καλούνται οι υποψήφιοι της ανωτέρω κατηγορίας να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους οι ίδιοι, ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει έλεγχος για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι εισαγόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων τους μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες 9.00-11.00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ. 151/47149/Α5/2016 (Β’ 820) Υπουργικής Απόφασης για την εν λόγω ειδική κατηγορία είναι:

i)  Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο και επίσημη μετάφραση του τίτλου.

ii)  Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου

απόλυσης.

iii)  Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

iv)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου

Εξωτερικών για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων

του.

v)  Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό που να

πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κατοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.

vi)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α ́), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος και ότι δεν έχει αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.

νii) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας