ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 


ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Τρίτη,, 03/09/2019 11:15 – 13:15 339

 

4

 

ΤΣΚ401-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α-Ω

 

ΤΣΚ401
∆ευτέρα,, 09/09/2019 11:15 – 13:15 105

 

4

 

ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Α-Ω ΤΣΚ404
Πέμπτη, 12/09/2019

08:45 – 09:45

201

 

4

 

ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV

 

Α-Λ

 

ΤΣΑΓΓ401
Πέμπτη, 12/09/2019

10:00 – 11:00

201

 

4

 

ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV

 

Μ-Ω

 

ΤΣΑΓΓ401

 

Τρίτη, 17/09/2019

11:15 – 13:15

001

 

4

 

ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α-Ω

 

ΤΣΚ402

 

Παρασκευή, 20/09/2019

11:15 – 13:15

106

 

4

 

ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Α-Ω ΤΣΚ405

 

∆ευτέρα, 23/09/2019

13:30 – 15:30

203

 

4

 

ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ403

 


Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόγραμμα_Τουριστικών_Σπουδών_Πα_Πει