ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 


ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ευτέρα,, 02/09/2019 11:15 – 13:15 108

 

3

 

ΤΣΚ302-∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Α-Ω

 

ΤΣΚ302
Τρίτη,, 10/09/2019 11:15 – 13:15 101

 

3

 

ΤΣΚ303-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

Α-Ω ΤΣΚ303
Τρίτη, 17/09/2019

13:30 – 14:30

203, 204

 

3

 

ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ

 

Α-Ω

 

ΤΣΑΓΓ301
Πέμπτη, 19/09/2019

09:00 – 11:00

204

 

3

 

ΤΣΚ305-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ305

 

∆ευτέρα, 23/09/2019

11:15 – 13:15

107

 

3

 

ΤΣΚ304-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α-Ω

 

ΤΣΚ304

 

Πέμπτη, 26/09/2019

13:30 – 15:30

002

 

3

 

ΤΣΚ301-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ301

 


Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόγραμμα_Τουριστικών_Σπουδών_Πα_Πει