ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 


ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ευτέρα,, 09/09/2019 08:45 – 09:45 002, 204

 

2

 

ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Α-Λ

 

ΤΣΑΓΓ201
∆ευτέρα,, 09/09/2019 10:00 – 11:00 002, 204

 

2

 

ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 

Μ-Ω ΤΣΑΓΓ201
Τετάρτη, 11/09/2019

09:00 – 11:00

Π. αμφ

 

2

 

ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ203
∆ευτέρα, 16/09/2019

11:15 – 13:15

204

 

2

 

ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ202

 

Τετάρτη, 18/09/2019

13:30 – 15:30

201

 

2

 

ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α-Ω

 

ΤΣΚ205

 

∆ευτέρα, 23/09/2019

09:00 – 11:00

102

 

2

 

ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ204

 

Τετάρτη, 25/09/2019

09:00 – 11:00

201, 202

 

2

 

ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Α-Ω ΤΣΚ201

 


Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόγραμμα_Τουριστικών_Σπουδών_Πα_Πει