ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΙΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

 


ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Τρίτη,, 03/09/2019 08:45 – 09:45 203, 204

 

1

 

ΤΣΑΓΓ101-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Α-Λ

 

ΤΣΑΓΓ101
Τρίτη,, 03/09/2019 10:00 – 11:00 203, 204

 

1

 

ΤΣΑΓΓ101-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

 

Μ-Ω ΤΣΑΓΓ101
Πέμπτη, 12/09/2019

11:15 – 13:15

201, 202, 203, 204

 

1

 

ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ104
∆ευτέρα, 16/09/2019

13:30 – 15:30

201, 202, 203, 204

 

1

 

ΤΣΚ102-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ102
Παρασκευή, 20/09/2019

13:30 – 15:30

201, 202

 

1

 

ΤΣΚ105-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ105

 

Τρίτη, 24/09/2019

09:00 – 11:00

203

 

1

 

ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α-Ω

 

ΤΣΚ103

 

Παρασκευή, 27/09/2019

13:30 – 15:30

101, 102

 

1

 

ΤΣΚ101-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

Α-Ω ΤΣΚ101

 


Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού. 2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :

α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόγραμμα_Τουριστικών_Σπουδών_Πα_Πει