ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2018-2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΙΟΥΝ – ΙΟΥΛ 2019

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πειραιάς:9/5/2019

 


ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Τετάρτη, 05/06/2019 09:00 – 11:00 Π. αμφ

 

2

 

ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α-Ω

 

ΤΣΚ202
Παρασκευή, 07/06/2019

09:00 – 11:00

Π. αμφ

 

4

 

ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ403
Σάββατο, 08/06/2019

15:00 – 16:00

001, 002, Π. αμφ

 

2

 

ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 

Α-Λ

 

ΤΣΑΓΓ201
Σάββατο, 08/06/2019

16:15 – 17:15

001, 002, Π. αμφ

 

2

 

ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

 

Μ-Ω

 

ΤΣΑΓΓ201

 

Τρίτη, 11/06/2019

13:30 – 15:30

105, 107, 108, 336, 335

 

2

 

ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-Ω

 

ΤΣΚ201

 

Πέμπτη, 13/06/2019

13:30 – 15:30

106, 107, 108

 

4

 

ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ402

 

Σάββατο, 15/06/2019

12:30 – 13:30

001, 002, Π. αμφ

 

4

 

ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV

 

Α-Λ

 

ΤΣΑΓΓ401

 

Σάββατο, 15/06/2019

13:45 – 14:45

001, 002, Π. αμφ

 

4

 

ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV

 

Μ-Ω

 

ΤΣΑΓΓ401

 

Τετάρτη, 19/06/2019

15:45 – 17:45

 

201, 202, 339

 

2

 

ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Α-Ω

 

ΤΣΚ203

 

Πέμπτη, 20/06/2019

18:00 – 20:00

201, 202

 

4

 

ΤΣΚ401-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

Α-Ω ΤΣΚ401

 

∆ευτέρα, 24/06/2019

13:30 – 15:30

105, 106

 

2

 

ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Α-Ω ΤΣΚ204
Τρίτη, 25/06/2019

18:00 – 20:00

Π. αμφ

 

4

 

ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Α-Ω ΤΣΚ404
Τετάρτη, 26/06/2019

11:15 – 13:15

Π. αμφ

 

2

 

ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Α-Ω ΤΣΚ205

 

Παρασκευή, 28/06/2019

18:00 – 20:00

103, 106 4

 

ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Α – Ω

 

ΤΣΚ405

 


Παρατηρήσεις:
1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού.

2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :
α) Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
β) Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ_ΙΟΥΝΙΟΥ_2019