ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018–2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ : 2104142000
http://www.unipi.gr

Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2019

ANAKOΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–2019, θα αρχίσει την ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.

∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας