ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πειραιάς 14/06/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘέμαΚατατάξεις πτυχιούχων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 – Εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη

 

Σύμφωνα με την από 08-05-2018 απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατάξεις των πτυχιούχων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα γίνουν με εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

 

 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία
 2. Επιχειρηματική Στατιστική
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών με χρέωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 2018-2019 και αναγνώριση των τριών (3) μαθημάτων  που εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων έχει ως εξής:


Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία


Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ορισμοί και διακρίσεις του τουρισμού
 • Ταξινόμηση των ταξιδιωτών
 • Τυπολογίες του τουρισμού
 • Τουριστικά προϊόντα
 • Μορφές τουρισμού
 • Μέτρηση και στατιστική του τουρισμού, ιστορική εξέλιξη
 • Έννοια και δομή του τουριστικού συστήματος
 • Οι δρώντες και οι κλάδοι του τουριστικού συστήματος
 • Τουριστικό πακέτο
 • Ζήτηση και Προσφορά στον τουριστικό κλάδο
 • Η γεωγραφική κατανομή των τουριστικών πόρων
 • Τουριστικοί προορισμοί – διεθνείς ροές-κατανομές επισκεπτών
 • Σύγχρονες τουριστικές αγορές: χαρακτηριστικά, οργάνωση και λειτουργία, ανταγωνισμός
 • Η κοινωνικοοικονομική σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα

Προτεινόμενα Σύγγραμμα:

 • Δ. Λαγός, Τουριστική Οικονομική, Αθήνα 2005, Εκδόσεις Κριτική
 • Γ. Κολτσιδόπουλος, Λ. Χούντμαν, Ρ. Τζάκσον, Τουριστική Γεωγραφία – Ελληνική και Παγκόσμια, Αθήνα 2004, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ

Επιχειρηματική Στατιστική


Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια με το περιεχόμενο που σημειώνεται:

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Εκατοστημόρια και τεταρτημόρια, Μέτρα κεντρικής τάσης, Μέτρα μεταβλητότητας, Ομαδοποιημένα δεδομένα, Ιστόγραμμα, Ασυμμετρία και κύρτωση, Σχέσεις μεταξύ του μέσου και της τυπικής απόκλισης, Μέθοδοι παρουσίασης δεδομένων (Διαγράμματα).
 2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ενδεχόμενα, Δειγματικός Χώρος και Πιθανότητες, Βασικοί Κανόνες Πιθανοτήτων, Υπό Συνθήκη Πιθανότητα, Ανεξαρτησία Ενδεχομένων, Το Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας και το Θεώρημα του Bayes.
 3. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Αναμενόμενη τιμή διακριτών τυχαίων μεταβλητών, Άθροισμα και γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, H τυχαία μεταβλητή Bernoulli, Η διωνυμική τυχαία μεταβλητή, Η Poisson κατανομή, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, H Ομοιόμορφη κατανομή, H Εκθετική κατανομή.
 4. H ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Ιδιότητες της Κανονικής Κατανομής, Η τυπική κανονική κατανομή, Μετασχηματισμός Κανονικών Τυχαίων Μεταβλητών, Αντίστροφος Μετασχηματισμός.
 5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
 6. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Διάστημα Εμπιστοσύνης για τον Πληθυσμιακό Μέσο όταν η Πληθυσμιακή Τυπική Απόκλιση είναι γνωστή, Διάστημα Εμπιστοσύνης για το μ όταν το σ είναι άγνωστο – Η Κατανομή t, Διάστημα Εμπιστοσύνης Μεγάλου Δείγματος για το Πληθυσμιακό Ποσοστό p.
 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι έννοιες του ελέγχου υποθέσεων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, Αποφάσεις πριν τον έλεγχο υπόθεσης, Έλεγχοι για τον πληθυσμιακό μέσο, Έλεγχος για το πληθυσμιακό ποσοστό.
 8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. Συγκρίσεις παρατηρήσεων κατά ζεύγη, O έλεγχος για τη διαφορά μεταξύ δυο πληθυσμιακών μέσων χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα τυχαία δείγματα.
 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Ο έλεγχος υπόθεσης της Ανάλυσης Διακύμανσης, ο πίνακας ANOVA.
 10. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Το Μοντέλο της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης, Εκτίμηση με την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, Συσχέτιση, Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης.

 

Προτεινόμενο Σύγγραμα:

 • Aczel A.D. and Sounderpandian J.(2012), Στατιστική Σκέψη στον κόσμο των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Broken Hill LTD.

Από το βιβλίο θα εξεταστούν μόνο τα κεφάλαια με το περιεχόμενο που σημειώνεται παραπάνω.

Στην εξέταση δεν επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής.


Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις


Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυση Εργασίας
 • Προσέλκυση Υποψηφίων
 • Υποδοχή & Ένταξη Νεοπροσληφθέντων
 • Επιλογή Υποψηφίων
 • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 • Πολιτική & Συστήματα Αμοιβής Εργαζομένων
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων
 • Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Προτεινόμενα Σύγγραμμα:

 • Χυτήρης, Λ. (2013). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
 • Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

  

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου 2018 (11.30πμ – 14.00μμ).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Xρόνος εξετάσεων

Η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου.

Για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων (ημέρες – ώρες) θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νέα ανακοίνωση.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Δ/νση Σπουδών