ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2018 – 2019

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται στους πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ότι μπορούν να προσέρχονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους, μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της με αριθ. πρωτ. 157104/Α3/21-09-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, «για λόγους εξαιρετικής ανάγκης όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής».

Συνεπώς, οι πρωτοετείς που δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους σε ημερομηνία μεταγενέστερη της προβλεπόμενης.

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ