ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 2018 – 2019 (ΕΞΑΜΗΝΟ: 3o)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 3)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς: 25/9/2018ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018 – 2019