ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Υπεύθυνη: Μπαρτζάκλη Νίκη
Τηλ.: 2104142088

Πειραιάς, 03/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 4009/2011 (Α195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, ότι υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν διαμονή φοιτητών στη Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στη Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π.

Οι φοιτητές που επιθυμούν δωρεάν διαμονή θα πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση και να τις υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από 3 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2018, καθημερινά κατά τις ώρες 11:00-14:00.

Προϋποθέσεις δωρεάν στεγαζομένων:

Φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, των οποίων το ε τ ή σ ι ο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δ ε ν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00 €) προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο.

Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δ ε ν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δωρεάν στέγαση είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (όπως επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
 2. Δυο (2) φωτογραφίες
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2017).
 4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6.  Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου, για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών κλπ. (όπως επισυναπτόμενο υπόδειγμα).
 8. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής (όπου απαιτείται)
 2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του (όπου απαιτείται)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (όπου απαιτείται).
 4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75)». (όπου απαιτείται)
 5. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α ́120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή (όπου απαιτείται). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: «ι) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και ιι) οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α.156)».Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι ησυγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί η συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης φοιτητή, εάν ο φοιτητής εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: «ι) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, ιι) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και ιιι) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».
 8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».
 9. Οι φοιτητές αλλοδαποί – υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 10. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι, σε περίπτωση που αδυνατούν να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό του έτερου γονέα, θα υποβάλλουν:
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) όπου θα αναφέρεται με αιτιολόγηση η αδυναμία προσκόμισης του εκκαθαριστικό του ενός γονέα.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα όπου εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος ο φοιτητής.
 • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου ή έγγραφο όπου αναφέρεται η επιμέλεια και η οικονομική επιβάρυνση του γονέα για το υπό επιμέλεια τέκνο.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

Δ ε ν δικαιούνται δωρεάν στέγαση:

 1. οι φοιτητές που γράφτηκαν στο οικείο τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή σαν πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου και
 2. οι φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία εντός Νομού Αττικής.

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΤΑΝ:

 1. Περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.
 2. Συμπληρώσουν το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έξι (6) χρόνια).

 

Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:

 1. Ο φοιτητής στρατεύθηκε και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του.
 2. Ο φοιτητής διέκοψε τη φοίτησή του και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή.
 3. Ο φοιτητής δεν παρέλαβε το δωμάτιό του εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι είναι δικαιούχος δωρεάν στέγασης.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ:

 1. Στους φοιτητές που διαμένουν ήδη στις Φοιτητικές Εστίες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις.
 2. Στους πρωτοετείς φοιτητές και, εφόσον δεν καλυφθεί ο ανάλογος αριθμός, να αξιολογηθούν οι αιτήσεις φοιτητών μεγαλύτερων εξαμήνων.
 3. Στο συνυπολογισμό και κοινωνικών κριτηρίων, πέραν των εισοδηματικών, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 2018-2019

Entypo_Y_D_esties

Aitisi-Stegasis_2018-19