ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2017-2018
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πειραιάς:16/7/2018

 

ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
Τρίτη, 04/09/2018
08:45 – 09:45 002 1 ΤΣΑΓΓ101-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Α-Λ ΤΣΑΓΓ101
10:00 – 11:00 002 1 ΤΣΑΓΓ101-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Μ-Ω ΤΣΑΓΓ101
Τετάρτη, 05/09/2018
09:00 – 11:00 101, 108 2 ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-Ω ΤΣΚ201
∆ευτέρα, 10/09/2018
08:45 – 09:45 002, 204 2 ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Α-Λ ΤΣΑΓΓ201
10:00 – 11:00 002, 204 2 ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Μ-Ω ΤΣΑΓΓ201
Τετάρτη, 12/09/2018
09:00 – 11:00 107, 108 2 ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α-Ω ΤΣΚ203
Πέμπτη, 13/09/2018
11:15 – 13:15 201, 202, 203, 204 1 ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α-Ω ΤΣΚ104
∆ευτέρα, 17/09/2018
13:30 – 15:30 201, 202, 203, 204 1 ΤΣΚ102-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-Ω ΤΣΚ102
Τετάρτη, 19/09/2018
13:30 – 15:30 002 2 ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α-Ω ΤΣΚ205
Παρασκευή, 21/09/2018
13:30 – 15:30 201, 202 1 ΤΣΚ105-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α-Ω ΤΣΚ105
∆ευτέρα, 24/09/2018
09:00 – 11:00 101, 102 2 ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α-Ω ΤΣΚ204
Τρίτη, 25/09/2018
18:00 – 20:00 106, 107 1 ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α-Ω ΤΣΚ103
Πέμπτη, 27/09/2018
11:15 – 13:15 104, 105 2 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α-Ω ΤΣΚ202
Παρασκευή, 28/09/2018
13:30 – 15:30 101, 102 1 ΤΣΚ101-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α-Ω ΤΣΚ101

Παρατηρήσεις:

    1. Όπου ΓΛ αίθουσα στο κτίριο Γρ. Λαμπράκη 21 & ∆ιστόμου και όπου Νκ αίθουσα στο κτίριο ∆εληγιώργη και Τσαμαδού.
    2. Για να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στις εξετάσεις θα πρέπει :
      • Να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
      • Να προσέλθουν στη σειρά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_2018_ΤΜΗΜΑ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥ∆ΩΝ