ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΑΜΡ469Β7Τ-ΣΓΚ

Πειραιάς 17/01/18

Α.Π. : 20180006

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/16

 

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην από 20-12-2017 συνεδρίασή της,  αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 υπουργικής απόφασης του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της από 30-11-2017 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16. Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη των αναγκών  διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων:

 1. Μακροοικονομική
 2. Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
 4. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα
 5. Αγγλικά ΙΙ

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες  θα καλύψουν την χορηγηθείσα στο τμήμα πίστωση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι 05/02/2018 και ώρες 09.00-14.00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς στο γραφείο 111 (1ος όροφος). Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2104142079 και 2104142212.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών –  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
 5. Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ).
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση):

 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΔ 407-80 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18