ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους:

Προπτυχιακούς Φοιτητές

Θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών στην Προσωρινή  Συνέλευση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών»

Σας γνωστοποιούμε το Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-17) και τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων 3255/τ.Β/15-09-17 και 3969/τ.Β/13-11-17, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσετε στην ανάδειξη των  εκπροσώπων σας.

Για την εύρυθμη λειτουργία της όλης διαδικασίας σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Για την Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 24,Ν.4485/2017) οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών είναι  σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος ήτοι 1.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών