ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς Τους:
Α) Προπτυχιακούς Φοιτητές
Β)Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
της Σχολής  Οικονομικών,  Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων περί εκπροσώπησης των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Σας γνωστοποιούμε το Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114/τ.Α/4-8-17) και τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων 3255/τ.Β/15-9-17 και 3969/τ.Β/13-11-17, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσετε στην ανάδειξη των  εκπροσώπων σας.
Για την εύρυθμη λειτουργία της όλης διαδικασίας σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Για τη  Γενική Συνέλευση της Σχολής η εκπροσώπηση των φοιτητών έχει ως εξής:
Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων είναι  σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

Για τη Κοσμητεία της Σχολής η εκπροσώπηση των φοιτητών έχει ως εξής:
Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων είναι  σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ΄ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.